En | No |

Den hellige Mor Teresa av Calcutta

0000-00-00 00:00:00

4. september: Mor Teresa helligkåres

Søndag 4. september erklærer pave Frans Mor Teresa som helgen. Mor Teresas vitnesbyrd om Kristus og for Kristus i de fattige og utstøtte er et radikalt tegn for vår tid på hva det å kalle seg kristen betyr: Å gi avkall på alt sitt eget for å bringe Kristi lys og kjærlighet til vår neste - gjennom håndfast barmhjertighetsarbeid og bønn for sjelenes frelse. Da Mor Teresa som femåring mottok den første hellige kommunion, forsto hun at menneskenes sjeler trenger Jesus for å leve og for å kjenne Gud. Hun begynte å erfare Kristi tørste etter sjeler.

Fra hun var 12 år følte hun en særlig forkjærlighet for de fattige, og 18 år gammel hadde hun forstått hva Gud kalte henne til: Å ofre sitt lykkelige familieliv med moren og søsknene for å tjene Kristus i Indias fattige. Hun trådte inn i Loreto-kongregasjonen, hvor hun ble i nærmere 20 år. Privat avla hun et løfte om å gi Gud alt han måtte be om og aldri nekte ham noe.

Den 10. september 1946, mottok hun Kristusåpenbaringen som ble utgangspunktet for hennes nye kall: Å grunnlegge Barmhjertighetens Misjonærer for å bringe Kristi Lys ut til verdens mest marginaliserte - de forlatte, de hjemløse, de spedalske, de funksjonsnedsatte som var blitt forlatt i Calcuttas gater av fortvilte foreldre.

Kristus ga Mor Teresa oppdraget: Jeg ønsker indiske nonner, Ofre for min kjærlighet, som skal være Maria & Marta. Som vil være så helt forent med meg at de utstråler min kjærlighet for sjelene. Jeg ønsker frie nonner, kledd i min fattigdom på korset - jeg ønsker lydige nonner, kledd i min lydighet på korset. Jeg ønsker nonner som er fulle av kjærlighet, kledd i Korsets barmhjertighet. Avslår du å gjøre dette for meg?

Mor Teresa hadde allerede lengtet etter en slik gjerning, men ofrene dette krevde voldte henne store kvaler, og fikk henne til å frykte at hun skulle bli sekulær. Jesu stemme sa til henne: Nei - ditt kall er å elske og lide og frelse sjeler, og ved å ta dette steget oppfyller du mitt Hjertes lengsel etter deg - Det er ditt kall. (...) Nå tok Kristus henne på ordet. Han spurte henne om hun var villig til å gi ham alt: Du har alltid sagt 'gjør med meg hva du enn måtte ønske' - Nå ønsker jeg å handle. ... La meg handle - ikke avvis meg - stol på meg i kjærlighet - stol blindt på meg. (...) Min lille, gi meg sjeler - gi meg sjelene til de fattige små gatebarna - (...) Om du bare ville svare på mitt kall - og føre disse sjelene til meg - dra dem bort fra den ondes klør. (...) Det finnes klostre med mange nonner som pleier de rike og mestrende menneskene - men for mine helt fattige er det absolutt ingen. Etter dem lengter jeg - dem elsker jeg - Avslår du?

Mor Teresa mottok deretter tre syn som gjorde et uutslettelig inntrykk på henne. Først fikk hun se en stor folkemengde, alle typer mennesker, inkludert barn, svært fattige, som sto rundt henne og ropte: «Kom, kom, frels oss - led oss til Jesus.» Deretter viste Jomfru Maria seg for henne, og ba henne gå til de fattige: «Led dem til Jesus - Bring Jesus til dem. Lær dem å be rosenkransen - rosenkransen for familien, og alt skal bli godt. Frykt ikke - Jesus og jeg skal være med deg og dine barn.» Til slutt, med Mor Teresas egne ord: "Den samme store folkemengden, dekket av mørke. Vår Herre på Korset. Vår Frue på litt avstand fra Korset - og meg selv som et lite barn foran henne. Hennes venstre hånd hvilte på min venstre skulder - og hennes høyre hånd holdt min høyre hånd. Vi sto begge vendt mot Korset. Vår Herre sa: Jeg har spurt deg. De har spurt deg, og hun, min Mor, har spurt deg. Vil du ikke gjøre dette for Meg?

Jesu spørsmål traff henne i det dypeste av hennes sjel: Hun husket løftet hun hadde gitt ham år tidligere. Hennes svar ble: «Jesus, du vet at jeg er rede til å gå på et øyeblikks varsel.»

Denne dagen kalte hun siden «Inspirasjonens dag».

Mor Teresa måtte tåle å bli motarbeidet av sine nærmeste omgivelser, vente utålmodig på biskopens behov for å skjelne dette kallet i kallet og på at hennes forespørsel skulle bli behandlet i Romas langsomme beslutningsapparat. Ett år senere fikk hun klarsignal, og hun sløste ikke bort tiden: Hun kjøpte det billigste bomullsstoffet hun kunne få tak i - hvitt med blå render, til ære for Jomfru Maria - laget seg en sari, og "bevæpnet" med et krusifiks og en rosenkrans pluss 5 rupi, gikk hun ut i Calcuttas slum for å tjene sin Kristus.

Resten av historien kjenner vi. Mange av Mor Teresas elever fikk kallet til å følge henne, og den nye kongregasjonen vokste raskt. Med årene grunnla Mor Teresa over 600 hus i 123 land. Hun opprettet ikke bare den kvinnelige grenen av Barmhjertighetens Misjonærer, men grener for brødre, for legfolk og for prester samt medarbeidergrupper for syke, lidende og legfolk. Alle mennesker som vil kan slutte seg til det store oppdraget Mor Teresa fikk av Kristus: Å bringe hans lys og kjærlighet til alle mennesker. Å bringe ham deres sjeler.

Selv bar Mor Teresa et dobbelt kors frem til sin død den 5. september 1997: Ved siden av å ofre seg totalt for å gå ut til de fattigste av de fattige, hver dag i 51 år, lot Gud henne erfare en tomhet og forlatthet, et indre mørke, som voldte hennes kjærlighetshungrende sjel usigelig lidelse. Med gode sjelesørgeres hjelp forstod hun etter hvert at Gud tillot henne å erfare litt av hva Kristus hadde følt på korset, og hva alle de fattige, ensomme, utstøtte og avviste menneskene i verden hver dag føler. Hun bar alt med et strålende smil.

I himmelen har vi nå fått en forbeder som ser og hører alle som i dag lider, føler seg utstøtt, marginalisert eller ensomme.

Den hellige Mor Teresas slagord kan vi alle merke oss: «Ta i mot hva Jesus enn gir, og gi hva Jesus enn tar. Med et stort smil.»

Hellige Mor Teresa, be for oss til Gud!

Om oss

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har som målsetning å bistå menighetene og andre som driver pastoralt arbeid i forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium og aktualiteten det har for hver av oss i enhver livssituasjon. I Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme står følgende om avdelingens virke: 

"Avdelingen skal hjelpe menigheter og andre som er engasjert i pastorale aktiviteter med materiale, kurs, råd, forslag til opplegg osv. i deres pastorale arbeid (...) Det er også avdelingens oppgave å stå i særlig kontakt med Norges Unge Katolikker (NUK), Caritas, de katolske skolene og andre som jobber med pastorale oppgaver, men som ikke er direkte og/eller organisatorisk underordnet bispedømmet." (pkt. 2.5)

Pastoralavdelingen arbeider på flere ulike områder, bl.a. Ekteskap, familie og livsvern, Katekese, Innvandrersjelesorg, Katolske studier (heriblant drifting av studiene for OKBs preste- og diakonkandidater), Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger, Trosformidling i digitale og sosiale medier osv. 

I tillegg til arbeidet rettet mot menigheter og andre instanser engasjert i pastoralt arbeid, har Pastoralavdelingen et direkte pastoralt virke gjennom å tilby materiale for familier og enkeltmennesker til hjelp i katolsk trosutøvelse og trosstyrking. 

Hva vi gjør

Vi utvikler kurs og materiale for ekteskapsforberedelsen, arrangerer samlinger og tilrettelegger ressurser på områdene ekteskap, familie og livsvern. Vi utvikler og tilbyr også materiale til inspirasjon og hjelp for familier til katolsk trosutøvelse, bønn og praksis. Vi kommer gjerne på besøk ut til menighetene og bistår ved lokale arrangementer hvor familiespørsmål er på agendaen.

Vi lager og utgir materiale (trykte og digitale) til bruk i sakramentsforberedelsen (dåp, førstekommunion, konfirmasjon), i søndagsskolen og for alle klassetrinn i menighetskatekesen. Årlig arrangerer vi kateketseminar og retrett for kateketer, og vi bistår menighetene med regionale og lokale kurs. Med eksterne samarbeidspartnere utvikler og tilbyr vi også utdannelse for kateketer på universitetsnivå.

Oslo katolske bispedømme består for en stor del av innvandrere til Norge, og det finnes derfor et behiov for organisert pastoralomsorg for ulike innvandrergrupper. Denne pastoralomsorgen koordineres av Kontoret for innvandrersjelesorgen og drives ut fra gjeldende retningslinjer. Kontoret har ansvar for å innhente rapporter om innvandrersjelesorgen i hele bispedømmet, uavhengig av måten denne er organisert på, og for å videreformidle denne informasjonen til biskopen og relevante instanser. Pastoralavdelingen samarbeider med Kontoret for innvandrersjelesorgen for å bistå i en helhetlig pastoralomsorg for alle katolikker i vårt bispedømme.