En | No |

Ekteskapsforberedelse

2014-02-03 00:00:00

Galleri

Vi vil gifte oss i Den katolske kirke - Hvem kontakter vi?

Det er gledelig! Begynn med å kontakte den katolske partens menighet. Er dere begge katolikker, kontakt brudens menighetskontor eller menigheten der dere tenker å gifte dere/gå til forberedelse i. Sognepresten vil fortelle dere hva slags ekteskapsforberedende kurs menigheten tilbyr og hva dere må få tak i av dokumenter. 

Dokumentkrav

Kontakt myndighetene (Skatteetaten - Folkeregisteret) her og følg anvisningene.

Dere må gi sognepresten følgende dokumenter:

Katolikken: ”Dåpsattest for bryllup”, eventuelt fermingsattest

Ikke-katolikken: Dåpsattest 

Attestene må ikke være utstedt tidligere enn 6 måneder før datoen for bryllupet.

For begge: Sivilstandsattest: ”Utskrift av opplysninger registrert ved Det sentrale folkeregister”

NB! Vær obs på at det tar tid å skaffe til veie all påkrevet dokumentasjon, særlig dersom dere planlegger å gifte dere i utlandet. Vi anbefaler at dere begynner prosessen ikke senere enn 4-6 måneder før bryllupet skal finne sted.

Kursmateriale

Kursheftene "Kjærlighet for livet" - Fordypningshefte og Arbeidshefte - tar opp følgende temaer: Kallet til ekteskap, ekteskap på tvers av tro og kultur, evige verdier i en ny tid (moral, etikk), fra forelskelse til kjærlighet, styrking av kjærligheten, seksualitet og ansvarlig foreldreskap, å leve som familie og huskirke, å holde sammen "i gode og onde dager", og til slutt et kapittel viet planleggingen av bryllupsliturgien. Heftene koster kr. 350,- pr. sett. De kan kjøpes direkte av presten eller bestilles fra oss i Pastoralavdelingen. 

Kurs i menighetene
Menighetene tilbyr ekteskapsforberedende kurs alt etter hva de har mulighet og ressurser til. Noen store menighetene har kurs for grupper, andre tilbyr bare individuell forberedelse. Klikk her, rull ned til 'Menigheter og Kapelldistrikt', deretter går dere inn på den aktuelle menighetens sider eller blogg for å se hva som finnes av kurs og datoer for oppstart.

Ekteskapsforberedende team
Pastoralavdelingen har kurset prester og noen legfolk til å undervise sammen i ekteskapsforberedelsen. De utgjør det vi kaller E-team, ekteskapsforberedende team. Foreløpig har vi ett i Stavanger og ett i Oslo, og Tønsberg og Hamar/Lillehammer forbereder hvert sitt. Pastoralavdelingen lærer opp nye E-team etter hvert som det melder seg egnede legfolk. Ønsker du å gjøre frivillig tjeneste som del av et ekteskapsforberedende team i din menighet, ta kontakt med oss!

E-teamkurs 2014

Her finner du programmet for vårt siste kurs.

Lenker og litteratur

Kirkelige dokumenter

  • Johannes Paul II, Familiaris Consortio, 1981. (Om den kristne families rolle i den moderne verden)

  • Johannes Paul II, Letter to Families, 1994.

  • Johannes Paul II, Livets Evangelium, 1995. (Om menneskelivets verdi og ukrenkelighet)

  • Det Annet Vatikankonsil, Nostra Aetate (Om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner)

  • Paul VI, Humanae Vitae, 1968. (Om videreføringen av livet og ansvarlig foreldreskap)

Om oss

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har som målsetning å bistå menighetene og andre som driver pastoralt arbeid i forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium og aktualiteten det har for hver av oss i enhver livssituasjon. I Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme står følgende om avdelingens virke: 

"Avdelingen skal hjelpe menigheter og andre som er engasjert i pastorale aktiviteter med materiale, kurs, råd, forslag til opplegg osv. i deres pastorale arbeid (...) Det er også avdelingens oppgave å stå i særlig kontakt med Norges Unge Katolikker (NUK), Caritas, de katolske skolene og andre som jobber med pastorale oppgaver, men som ikke er direkte og/eller organisatorisk underordnet bispedømmet." (pkt. 2.5)

Pastoralavdelingen arbeider på flere ulike områder, bl.a. Ekteskap, familie og livsvern, Katekese, Innvandrersjelesorg, Katolske studier (heriblant drifting av studiene for OKBs preste- og diakonkandidater), Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger, Trosformidling i digitale og sosiale medier osv. 

I tillegg til arbeidet rettet mot menigheter og andre instanser engasjert i pastoralt arbeid, har Pastoralavdelingen et direkte pastoralt virke gjennom å tilby materiale for familier og enkeltmennesker til hjelp i katolsk trosutøvelse og trosstyrking. 

Hva vi gjør

Vi utvikler kurs og materiale for ekteskapsforberedelsen, arrangerer samlinger og tilrettelegger ressurser på områdene ekteskap, familie og livsvern. Vi utvikler og tilbyr også materiale til inspirasjon og hjelp for familier til katolsk trosutøvelse, bønn og praksis. Vi kommer gjerne på besøk ut til menighetene og bistår ved lokale arrangementer hvor familiespørsmål er på agendaen.

Vi lager og utgir materiale (trykte og digitale) til bruk i sakramentsforberedelsen (dåp, førstekommunion, konfirmasjon), i søndagsskolen og for alle klassetrinn i menighetskatekesen. Årlig arrangerer vi kateketseminar og retrett for kateketer, og vi bistår menighetene med regionale og lokale kurs. Med eksterne samarbeidspartnere utvikler og tilbyr vi også utdannelse for kateketer på universitetsnivå.

Oslo katolske bispedømme består for en stor del av innvandrere til Norge, og det finnes derfor et behiov for organisert pastoralomsorg for ulike innvandrergrupper. Denne pastoralomsorgen koordineres av Kontoret for innvandrersjelesorgen og drives ut fra gjeldende retningslinjer. Kontoret har ansvar for å innhente rapporter om innvandrersjelesorgen i hele bispedømmet, uavhengig av måten denne er organisert på, og for å videreformidle denne informasjonen til biskopen og relevante instanser. Pastoralavdelingen samarbeider med Kontoret for innvandrersjelesorgen for å bistå i en helhetlig pastoralomsorg for alle katolikker i vårt bispedømme.