En | No |

Ekteskap og familie

2016-04-11 00:00:00


Familiearrangementer

 • Verdensmøtet for familier, Philadelphia/USA, 22.-27. september 2015 http://www.worldmeeting2015.org/
 • Pavens preken ved den avsluttende messen i Philadelphia 27. september 2015.
 • Pave Frans' tale til biskoper fra hele verden samlet på Verdensmøtet for familier, 27. september 2015.
 • Se pavens improviserte tale til familiene lørdag 26. september 2015 i Philadelphia her. Og her finner du talen i tekstform.
 • Hvordan Familiekonferencen i Danmark forløp, kan du lese her.

PAVE FRANS OM EKTESKAP OG FAMILIE

Amoris Laetitia - Pave Frans' postsynodale apostoliske formaning er på plass.

I dette dokumentet bygger pave Frans videre på sluttrapportene fra de to bispesynodene om familien og setter opp retningslinjene for Kirkens fremtidige pastoralomsorg på ekteskaps- og familieområdet. Kardinal Christoph Schönborn O.P. av Wien presenterte Amoris Laetitia på Vatikanets pressekonferanse 8. april 2016. Og her er biskop Robert Barrons første reaksjoner.

Fra 10. desember 2014 til 16. september 2015, har pave Frans holdt en serie på 27 generalaudienser viet temaet ekteskap og familie. Du kan lese dem her.

Familiesynodene
Den III ekstraordinære bispesynoden (2014):

XIV Ordinære bispesynode (oktober 2015):

 • Forberedende dokument  med spørsmål
 • Lineamenta med Synoderapporten 2014 og spørsmål
 • Instrumentum Laboris - "The Vocation and Mission of the Family in the Church and in the Contemporary World", 23. juni 2015. Arbeidsdokumentet kan leses på en rekke andre språk ved å gå inn på denne siden.
 • Pavens preken ved 50-årsjubileet for innstiftelsen av regelmessige bispesynoder. En sterk preken om hvordan legfolk, biskoper og paven må vandre sammen som Kirke, lytte til og tjene hverandre. 17. oktober 2015
 • Legdelegatenes innlegg I (par og eksperter), 5. og 6. oktober 2015.
 • Legdelegatenes innlegg II (par og eksperter), 10. oktober 2015.
 • Legdelegatenes innlegg III (par og eksperter), 15. og 16. oktober 2015.
 • Legdelegatenes innlegg IV (par og eksperter), 15. og 16. oktober 2015.
 • Innlegg fra brødre i troen (Representanter fra andre kirkesamfunn)
 • Circoli Minori I Smågruppenes oppsummeringer av arbeidet med Del I av Arbeidsdokumentet (Instrumentum Laboris).
 • Pope's homily commemorating the 50 years of the institution of the Synod of Bishops. A strong homily about how lay people, bishops and the Pope must "journey together" as Church, listen to and serve each other. 17 October 2015.
 • Circoli Minori II - Smågruppenes oppsummeringer av arbeidet med Del II av Arbeidsdokumentet (Instrumentum Laboris).
 • Circoli Minori III - Smågruppenes oppsummeringer av arbeidet med Del III av Arbeidsdokumentet (Instrumentum Laboris).
 • Statistikk relatert til synoden.
 • Relatio Finalis (engelsk versjon) - 24. oktober 2015. Sluttrapporten synodedeltakerne nå har bedt pave Frans bruke som utgangspunkt for å skrive et læredokument om familien.
 • Pavens oppsummering av synoden, 24. oktober 2015 Også dette er en sterk tekst til oss alle.

 

Temasamlinger – Ekteskapsstyrkende tilbud

To ganger i året tilbyr Pastoralavdelingen temasamlinger i Oslo for gifte par. Vi holder gjerne foredrag og temakvelder i de enkelte menigheter - det er bare å ta kontakt.

OBS! Arrangementet Katolsk Valentinsfeiring 15. februar er avlyst pga manglende påmeldinger.

Bønn i og for familien

Loyola Press har et godt nettsted med ressurser for familier: http://www.loyolapress.com/catholic-family.htm

Besteforeldre og eldre

 

Separerte, skilte, gjengifte

Lidelse og håp

Lenker og litteratur

Kirkelige dokumenter

Om oss

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har som målsetning å bistå menighetene og andre som driver pastoralt arbeid i forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium og aktualiteten det har for hver av oss i enhver livssituasjon. I Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme står følgende om avdelingens virke: 

"Avdelingen skal hjelpe menigheter og andre som er engasjert i pastorale aktiviteter med materiale, kurs, råd, forslag til opplegg osv. i deres pastorale arbeid (...) Det er også avdelingens oppgave å stå i særlig kontakt med Norges Unge Katolikker (NUK), Caritas, de katolske skolene og andre som jobber med pastorale oppgaver, men som ikke er direkte og/eller organisatorisk underordnet bispedømmet." (pkt. 2.5)

Pastoralavdelingen arbeider på flere ulike områder, bl.a. Ekteskap, familie og livsvern, Katekese, Innvandrersjelesorg, Katolske studier (heriblant drifting av studiene for OKBs preste- og diakonkandidater), Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger, Trosformidling i digitale og sosiale medier osv. 

I tillegg til arbeidet rettet mot menigheter og andre instanser engasjert i pastoralt arbeid, har Pastoralavdelingen et direkte pastoralt virke gjennom å tilby materiale for familier og enkeltmennesker til hjelp i katolsk trosutøvelse og trosstyrking. 

Hva vi gjør

Vi utvikler kurs og materiale for ekteskapsforberedelsen, arrangerer samlinger og tilrettelegger ressurser på områdene ekteskap, familie og livsvern. Vi utvikler og tilbyr også materiale til inspirasjon og hjelp for familier til katolsk trosutøvelse, bønn og praksis. Vi kommer gjerne på besøk ut til menighetene og bistår ved lokale arrangementer hvor familiespørsmål er på agendaen.

Vi lager og utgir materiale (trykte og digitale) til bruk i sakramentsforberedelsen (dåp, førstekommunion, konfirmasjon), i søndagsskolen og for alle klassetrinn i menighetskatekesen. Årlig arrangerer vi kateketseminar og retrett for kateketer, og vi bistår menighetene med regionale og lokale kurs. Med eksterne samarbeidspartnere utvikler og tilbyr vi også utdannelse for kateketer på universitetsnivå.

Oslo katolske bispedømme består for en stor del av innvandrere til Norge, og det finnes derfor et behiov for organisert pastoralomsorg for ulike innvandrergrupper. Denne pastoralomsorgen koordineres av Kontoret for innvandrersjelesorgen og drives ut fra gjeldende retningslinjer. Kontoret har ansvar for å innhente rapporter om innvandrersjelesorgen i hele bispedømmet, uavhengig av måten denne er organisert på, og for å videreformidle denne informasjonen til biskopen og relevante instanser. Pastoralavdelingen samarbeider med Kontoret for innvandrersjelesorgen for å bistå i en helhetlig pastoralomsorg for alle katolikker i vårt bispedømme.