En | No |

Kroppens teologi

2015-04-23 00:00:00

Kroppens teologi – Kristen antropologi 

I 1979 startet Johannes Paul II opp en serie på 129 onsdagsaudienser viet Skriftens lære om menneskets seksualitet, ekteskap og hvordan vi kan forstå menneskekroppens dypeste mening. Ikke alle hans audienser om temaet er enkle å forstå for oss legfolk, men enkelte forfattere har gjort vellykkede forsøk på å legge frem St. Johannes Paul IIs lære for mennesker i vår tid. Under kan dere finne noen litteraturforslag. Sr. Sofies bok er lettlest og spennende.

  • Johannes Paul IIs 129 onsdagsaudienser om Kroppens Teologi. Disse finner du samlet her

  • Christopher West, Theology of the Body for Beginners, Ascension Press, 2009. Revised edition. ISBN-13: 978-1934217856
  • Christopher West, Theology of the Body Explained, Pauline Books & Media 2008, Revised edition. ISBN-13: 978-0819874252
  • Jason Evert, Theology of His Body/Theology of Her Body, Ascension Press, 2009.
  • Syster Sofie O.P., Till man och kvinna skapade Han dem - En introduktion till Kroppens teologi, Artos & Norma bokförlag AB, 2011. ISBN 978 91 7580 547-4


 

Ungdom og seksualitet

Under utarbeidelse.

Naturlig fødselsregulering

Ved å skaffe seg kunnskap om de finstemte prosessene som ligger nedfelt i menneskekroppen, kan mann og kvinne på et ansvarlig og økologiskvennlig grunnlag selv regulere antall barn og avstanden mellom fødsler. Naturlig fødselsregulering gir et par muligheten til å bestemme de mest fruktbare periodene både for å oppnå og for å utsette en graviditet. 

 

Lenker og litteratur

(Du kommer direkte til dokumentene ved å klikke på ordene som står i rød skrift.)

Kirkelige dokumenter

  • Johannes Paul II – Veritatis Splendor (Sannhetens stråleglans),1993.  Et rundskriv om kristen moral som svarer på de grunnleggende spørsmålene Hva må jeg gjøre? Hvordan skiller jeg godt fra ondt? med den strålende sannhet som Gud har nedfelt dypt i menneskets ånd.

  • Johannes Paul II - Dominum et Vivificantem (Herre og Levendegjører),1986. Et rundskriv om Den Hellige Ånds guddommelige person, for å gjøre ham mer kjent for de troende og for å besvare den dype lengsel i folks hjerter etter å oppdage Gud på nytt som den uendelige Ånd, for så å tilbe ham i sannhet og ånd, og finne i ham kjærlighetens hemmelighet og kraften i den "nye skapelsen", ja, finne nettopp Livgiveren.

  • Troskongregasjonen, Instruksjon om respekt for menneskelivet i sin opprinnelse og forplantningens verdighet, Donum Vitae (Livets gave) Dette skrivet gir en moralsk-etisk vurdering av forskjellige former for assistert befruktning, humanmedisinsk forskning og bioteknologi.

  • Troskongregasjonen, Instruksjonen om bioetiske spørsmål, Dignitas Personae (Om personens verdighet) 

Om oss

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har som målsetning å bistå menighetene og andre som driver pastoralt arbeid i forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium og aktualiteten det har for hver av oss i enhver livssituasjon. I Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme står følgende om avdelingens virke: 

"Avdelingen skal hjelpe menigheter og andre som er engasjert i pastorale aktiviteter med materiale, kurs, råd, forslag til opplegg osv. i deres pastorale arbeid (...) Det er også avdelingens oppgave å stå i særlig kontakt med Norges Unge Katolikker (NUK), Caritas, de katolske skolene og andre som jobber med pastorale oppgaver, men som ikke er direkte og/eller organisatorisk underordnet bispedømmet." (pkt. 2.5)

Pastoralavdelingen arbeider på flere ulike områder, bl.a. Ekteskap, familie og livsvern, Katekese, Innvandrersjelesorg, Katolske studier (heriblant drifting av studiene for OKBs preste- og diakonkandidater), Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger, Trosformidling i digitale og sosiale medier osv. 

I tillegg til arbeidet rettet mot menigheter og andre instanser engasjert i pastoralt arbeid, har Pastoralavdelingen et direkte pastoralt virke gjennom å tilby materiale for familier og enkeltmennesker til hjelp i katolsk trosutøvelse og trosstyrking. 

Hva vi gjør

Vi utvikler kurs og materiale for ekteskapsforberedelsen, arrangerer samlinger og tilrettelegger ressurser på områdene ekteskap, familie og livsvern. Vi utvikler og tilbyr også materiale til inspirasjon og hjelp for familier til katolsk trosutøvelse, bønn og praksis. Vi kommer gjerne på besøk ut til menighetene og bistår ved lokale arrangementer hvor familiespørsmål er på agendaen.

Vi lager og utgir materiale (trykte og digitale) til bruk i sakramentsforberedelsen (dåp, førstekommunion, konfirmasjon), i søndagsskolen og for alle klassetrinn i menighetskatekesen. Årlig arrangerer vi kateketseminar og retrett for kateketer, og vi bistår menighetene med regionale og lokale kurs. Med eksterne samarbeidspartnere utvikler og tilbyr vi også utdannelse for kateketer på universitetsnivå.

Oslo katolske bispedømme består for en stor del av innvandrere til Norge, og det finnes derfor et behiov for organisert pastoralomsorg for ulike innvandrergrupper. Denne pastoralomsorgen koordineres av Kontoret for innvandrersjelesorgen og drives ut fra gjeldende retningslinjer. Kontoret har ansvar for å innhente rapporter om innvandrersjelesorgen i hele bispedømmet, uavhengig av måten denne er organisert på, og for å videreformidle denne informasjonen til biskopen og relevante instanser. Pastoralavdelingen samarbeider med Kontoret for innvandrersjelesorgen for å bistå i en helhetlig pastoralomsorg for alle katolikker i vårt bispedømme.