En | No |

Livsvern

2014-02-03 00:00:00
Category: Livsvern

Støtt Menneskeverds aksjon Nei til fosterreduksjon. Signer du også! Frist 3. april.

Gå til http://www.menneskeverd.no/2016/03/03/aksjon-nei-til-fosterreduksjon/ Du kan selv velge om din signatur skal være synlig eller usynlig for offentligheten.

Ja til livet! Aktivt livsvern

Livets Dag i OKB feires hvert år på Høytiden for Herrens bebudelse. I år feires dagen 4. april.

Pastoralavdelingen inviterer til et heldags Livsvernseminar i Mariagården fra kl. 10-16.

Lege og Professor II, Vegard Bruun Wyller, som er medlem i Nordisk forening for katolske leger, vil snakke om etiske utfordringer for helsepersonell,
Helene Pederstad Øien fra Menneskeverd vil fortelle om et undervisningsopplegg for ungdom om menneskeverd og etikk,
Helena D'Arcy, leder for den svenske livsvernorganisasjonen Respekt, vil snakke om de etiske problemstillingene rundt assistert befruktning og
P. Hallvard Hole OFM vil gi oss en innføring i åndelig adopsjon av ufødte gjennom forbønn.

Seminaret vil gi godt med rom for spørsmål fra tilhørerne, inkludere en panelsamtale innlederne og publikum i mellom samt felles forbønn for livet. Det serveres en helt enkel lunsj.

Vi håper så mange som mulig kan tenke seg å vie en dag til å sette seg inn i livsvernsaken sett fra Den katolske kirkes side, knytte nyttige kontakter og sammen finne frem til fruktbare tiltak for å fremme livsvernarbeidet i miljøene vi er en del av.

Av hensyn til lunsjserveringen er det fint om de som vil delta sender påmelding innen 29. mars til undertegnede på e-post: maria.fongen@katolsk.no.

Hjertelig velkommen!

Bioetikk

Vatikanets uttalelse om vaksiner fremstilt vha celler fra aborterte menneskefostre.

Samarbeidspartnere

Respekt, Menneskeverd

Lenker og litteratur

  • En artikkel av Father Robert E. Barron (nå hjelpebiskop av Los Angeles) om årsaken til manglende respekt for menneskeverdet: http://www.zenit.org/en/articles/forum-the-death-of-god-and-the-loss-of-human-dignity
  • Besøk nettstedet hans, Word on Fire, som er spekket med ressurser for trosformidling og evangelisering.

Kirkelige dokumenter

  • Paul VI – Humanae Vitae, 1968.

  • Johannes Paul II – Evangelium Vitae , 1995. Livets Evangelium - Rundskriv om menneskelivets verdi og uforlignelighet fra unnfangelse til naturlig død. Problemstillinger som beskrives: Livet er alltid et gode. Trusler og vold mot menneskelivet, deriblant abort, krig, eutanasi. Forkynnelsen av Livets evangelium som et middel til å fremme et kulturelt omslag. Familien som livets helligdom.

  • Troskongregasjonen: Instruction Donum Vitae on Respect for Human Life in its Origin and on the Dignity of Procreation - Replies to certain questions of the day, 1987. Instruksen gir moralsk-etiske vurderinger av forskjellige prosedyrer innen biomedisin, så som fosterdiagnostikk, forskning på menneskefostre, vurdering av metoder for assistert befruktning sammenlignet med naturlig forplantning, surrogati, samt en veiledning i verdier og moralske plikter som lovverk må respektere på området.
  • Troskongregasjonen: Instruction Dignitas Personae On Certain Bioethical Questions, 2008. Instruksen er en videreføring av Donum Vitae, og gir en moralsk-etisk vurdering av biomedisinske prosedyrer av nyere dato - som genetisk preimplantasjonsdiagnostikk, ICSI (mikroinjekson av spermier for å befrukte en eggcelle), nedfrysning av embryoer, embryo- og fosterreduksjon, genterapi, kloning, terapeutisk bruk av stamceller, bruk av humanmedisinsk vev.

Om oss

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har som målsetning å bistå menighetene og andre som driver pastoralt arbeid i forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium og aktualiteten det har for hver av oss i enhver livssituasjon. I Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme står følgende om avdelingens virke: 

"Avdelingen skal hjelpe menigheter og andre som er engasjert i pastorale aktiviteter med materiale, kurs, råd, forslag til opplegg osv. i deres pastorale arbeid (...) Det er også avdelingens oppgave å stå i særlig kontakt med Norges Unge Katolikker (NUK), Caritas, de katolske skolene og andre som jobber med pastorale oppgaver, men som ikke er direkte og/eller organisatorisk underordnet bispedømmet." (pkt. 2.5)

Pastoralavdelingen arbeider på flere ulike områder, bl.a. Ekteskap, familie og livsvern, Katekese, Innvandrersjelesorg, Katolske studier (heriblant drifting av studiene for OKBs preste- og diakonkandidater), Forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger, Trosformidling i digitale og sosiale medier osv. 

I tillegg til arbeidet rettet mot menigheter og andre instanser engasjert i pastoralt arbeid, har Pastoralavdelingen et direkte pastoralt virke gjennom å tilby materiale for familier og enkeltmennesker til hjelp i katolsk trosutøvelse og trosstyrking. 

Hva vi gjør

Vi utvikler kurs og materiale for ekteskapsforberedelsen, arrangerer samlinger og tilrettelegger ressurser på områdene ekteskap, familie og livsvern. Vi utvikler og tilbyr også materiale til inspirasjon og hjelp for familier til katolsk trosutøvelse, bønn og praksis. Vi kommer gjerne på besøk ut til menighetene og bistår ved lokale arrangementer hvor familiespørsmål er på agendaen.

Vi lager og utgir materiale (trykte og digitale) til bruk i sakramentsforberedelsen (dåp, førstekommunion, konfirmasjon), i søndagsskolen og for alle klassetrinn i menighetskatekesen. Årlig arrangerer vi kateketseminar og retrett for kateketer, og vi bistår menighetene med regionale og lokale kurs. Med eksterne samarbeidspartnere utvikler og tilbyr vi også utdannelse for kateketer på universitetsnivå.

Oslo katolske bispedømme består for en stor del av innvandrere til Norge, og det finnes derfor et behiov for organisert pastoralomsorg for ulike innvandrergrupper. Denne pastoralomsorgen koordineres av Kontoret for innvandrersjelesorgen og drives ut fra gjeldende retningslinjer. Kontoret har ansvar for å innhente rapporter om innvandrersjelesorgen i hele bispedømmet, uavhengig av måten denne er organisert på, og for å videreformidle denne informasjonen til biskopen og relevante instanser. Pastoralavdelingen samarbeider med Kontoret for innvandrersjelesorgen for å bistå i en helhetlig pastoralomsorg for alle katolikker i vårt bispedømme.